>

İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ / Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN

  İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ / Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN İsmail Gaspıralı'nın fikirlerinin tam bir tasnif ve tahlilini yapabilmek için onun Tercüman'da ve Tonguç, Şafak, Kamer, Ay, Yıldız, Güneş gibi küçük gazetelerde çıkan yazılarını toplayıp neşretmek lâzımdır. Aynı şekilde mühim kitaplarının da neşrine ihtiyaç vardır. Ancak bundan sonra Gaspıralı'nın bütün fikirlerine erişebilmemiz mümkün olur. Türk âlemine bu kadar büyük tesiri olmuş bir insanın, doğumundan 140 sene, ölümünden 77 sene geçtiği halde makale ve eserlerine sahip olamayışımız, teessüf edilecek bir haldir. Gaspıralı hakkında, G. Burbiel tarafından 1950'de Almanya'da; E.J. Lazzerini tarafından 1973'te Amerika Birleşik Devletlerinde yapılmış doktora tezleri de yayımlanmış değildir. Tercüman ve Gaspıralı İsmail Bey'in neşrettiği diğer mecmua ve kitapları da tam koleksiyon halinde Türkiye kütüphanelerinde bulmak mümkün değildir. O halde Gaspıralı'nın fikirlerini tetkik için şimdilik elimizde, kütüphanelerimizde mevcut çok az sayıdaki Tercüman nüshaları ile onun hakkında yazılmış makaleler ve birkaç kitap kalıyor. Bu kitaplar içinde ilk ve önemli olanı Cafer Seydahmet Kırımer'in 1934'te İstanbul'da neşrettiği Gaspıralı İsmail Bey adındaki eserdir.  İki ilim adamımızın son yıllarda neşrettiği iki eser, bu sahadaki boşluğu dolduracak kıymetli kitaplardır.  Bunlardan birincisi 1987'de Ankara'da Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından neşredilen, Prof. Dr. Mehmet Saray'ın hazırladığı Türk Dünyasında Eğitim Reformu ve Gaspıralı İsmail Bey adlı eserdir.  İkincisi, Doç. Dr. Nâdir Devlet tarafından hazırlanan...

Anadil Değil, ‘Babadil’ Konuşuyormuşuz

  Bilim adamları bugüne kadar anadilimizi henüz ana rahmindeyken öğrendiğimizi düşünüyordu. Meğer o bize babalarımızdan mirasmış. İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nin araştırmaları sonucunda, toplumlarda dillerin yayılmasında erkeklerin belirleyici olduğu açıklandı. Sonuca, birçok toplumun genetik yapı haritası ve göç akımları incelenerek varıldı. Göç akımlarının dilin yayılmasındaki etkisi, göç eden nüfusun büyük çoğunluğunu erkeklerin oluşturmasına dayanıyor. Erkekler göç ettikleri bölgelerde yeni hayat kurarken aynı zamanda çocuklarına da konuştukları dili geçirmeyi başardı. Göç alan bölgelerdeki kadınların da eşlerinin dilini benimsemesi, dil üzerinde erkek egemenliğini güçlendirdi. Sonucu şaşırtıcı bulan genetik bilimciler, yüzyıllardır kültürlere yerleşmiş olan “anadil” olgusunun, şimdiye dek erkek genetiğinin dil üzerindeki işlevini fark etmeyi engellediğini ifade etti. Konuşulan dilin çocuklara geçişi, erkeklerde bulunan Y kromozomu, kadınlarda ise ise mitokondriyal DNA’lar (MTDNA) ile gerçekleşiyor. MTDNA çocuğun anneden aldığı yapıyı gösterirken, değişikliğe uğramadan babadan oğula geçen yapıyı ise Y kromozomu sağlıyor. Bu bilgi, göç nedeniyle dünya erkeklerinin yüzde 0.5’inin, Moğol lideri Cengiz Han’la aynı genetik yapıyı taşıdığını gösteriyor. Kaynak: http://gundem.milliyet.com.tr/anadil-degil-babadil-konusuyormusuz/gundem/gundemdetay/14.09.2011/1438224/default.htm?ref=OtherNews...

Türkçe Zeka / Nazlı Rânâ GÜREL

TÜRKÇE = ZEKÂ Nazlı Rânâ GÜREL Türk Yurdu Dergisi Ocak 2015 - Sayfa: 32 “Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir.  Dilin millî ve zengin olması millî hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk Dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin.  Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” 2 Eylül 1930 M. Kemâl Atatürk Türkçe, son yıllarda dünyada üzerinde en çok araştırma yapılan dillerden bir tanesidir. Türkçenin gramer yapısının mantığa uygunluğu, dilin ezber metodu ile değil, mantık yürütülerek öğrenilmesi bilim adamlarını, Türkçenin mükemmelliği konusunda hayrete düşürmektedir. Amerika’da, Viskansın Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Kemal Karpat, Amerika’da dil bilim ile ilgili bölümü bulunan bütün üniversitelerde Türkçeye büyük önem verildiğini, gramatikal yapısının büyük bir hayret ve beğeni ile incelendiğini ve bir dilin nasıl bu kadar sağlam bir mantığa, mükemmeliyete sahip olabileceği düşüncesinin Türklere ve Türkçeye karşı bir hayranlık (yanı sıra kıskançlık) uyandırdığını belirtiyor. Bu ilgi ve hayranlık yalnızca Amerika’ya mahsus değil. Avrupa’da da Türkçe husûsunda ciddi çalışmalar var. Geçmiş yıllarda üç yaşına kadar olan çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada; Ana dili Türkçe olan çocuklarda bu yaş grubunda diğer milletlerin çocuklarına göre zekâ seviyesi, kavrayış kabiliyeti olarak daha önde oldukları tesbit edilmişti. Çocuğun gelişiminde ilk &...

Mehmet Kaplan’ın Hayatı ve Eserleri

Mehmet Kaplan’ın Hayatı ve Eserleri Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın talebesi ve asistanı olarak onun yanında yetişmiş, Yeni Türk Edebiyatı profesörü, düşünür ve kültür adamıdır, Anadolucu milliyetçilerdendir. Kaplan da, Tanpınar gibi; bütün Türk edebiyatının ürünlerini değişik metotlarla incelemiş ve kendisinden sonra gelenlere yeni ufuklar açmıştır. Kaplan, edebiyatçıyı sadece devri ve çevresiyle değil, mizacı ve karakteri ile de inceliyor; dolayısıyla tarihî metodun yanında psikolojik metodu da kullanıyordu. O, aynı zamanda metinlere dayanarak, “edebiyat ile medeniyet arasında bağlantı kurmaya” çalışıyordu. Bu bakımdan o, Türk edebiyatını başlangıçtan bugüne kadar dinamik bir süreç içinde görüyor ve yeni araştırıcılara bunu tavsiye ediyordu. Çünkü Kaplan, Türk milletinin tarih boyunca düşündüğü hayal ettiği ve özlediği her şeyin edebi eserlerde gizlendiğine inanıyordu. Kaplan da hocası gibi, Türk kültür ve medeniyetini bir bütün olarak ele alıp inceliyordu. Bu vesileyle o, en çok “devlet-kültür-millet” kavramları üzerinde önemle durmuştur. “Devlet” bir organizasyondur ve devletle devamlılığı sağlayan “kültür”dür. Öyleyse, milleti millet yapan esas unsur kültürdür. Kaplan, Türk tarihinin üç ana dönemine ait metinleri incelemekle, bize has değerleri temsil eden ideal insan tiplerini ortaya çıkarmış ve bu “alp”, “gazi”, “velî” tiplerinin değişerek devam ettiklerini de tespit etmiştir. Kaplan, bilimsel mukayeseli edebiyat çalışmaları yapmış ve yaptırmıştır. O, bu mukayesenin bütün İslâm kavimlerinin edebiyatlarına da uygulan...

Dilin Oluşumu

Dilin nasıl oluştuğunu kesin olarak bilebilmenin bir yolu yoktur. İzleri yarım milyon yıl öncesine kadar dayanan insan yaşamına bakıldığında insanların bu işi nasıl geliştirdiklerine dair bir kanıt bulunamamıştır. Bu kanıt boşluğunda bir çok teori ortaya atılmıştır. 1) Tanrısal Teori: Allah Adem'i yaratmıştır ve Adem'in seslendirdiği her canlının ismi o olmuştur. Bir Hindu inanışına göre lisan evrenin yaratıcısı Brahma'nın eşi tanrıça Sarasvasti'den gelmektedir. Bir çok dinde insanların lisanları ile yaratıldıkları inancı vardır. Teoriye göre insan denilen varlık tek bir atadan gelmişse, insanla birlikte gelişen dil de tek bir kökenden gelmiş olmalıdır 2) Yansıma Teorisi: İlk insanlar, çevrelerindeki sesleri taklit ederek ilkel dilleri oluşturmuşlardır. Modern bütün dillerde doğal ses yansımalarına karşılık gelen kelimeler bulunmaktadır. Bu da yansıma teorisini desteklemektedir. İngilizcede splash, boom, bang bu tür yansıma kelimelerdir. Buna rağmen somut olmayan, ses olgusuna sahip olmayan kelimelerin oluşumunu bu teori ile açıklamak zordur. 3) Ünlemler Teorisi: İlk insanlar, korkularını, acılarını, sevinçlerini, ruh hallerini dışa vuran sesler oluşturmuşlar, böylece dil oluşmuştur. 4) Birlikte İş Teorisi: İlk insanlar, işleri birlikte yapmaya başlamışlar, birlikte tempo oluşturmuşlardır. Dilin Özellikleri 1) Dolayımsallık: Dil hem bir malzeme, hem de bir araçtır. İhtiyaç, duygu, düşünce vb. bildirirken kullandığımız dil; kelime hazinesi, söz dizimi gibi ögelerle kendi malzemesini sunar. 2) Toplumsallık: Dillerin varoluşu toplumlarla mümkündür. Diğer bir deyişle dil, toplumsallığın, birlikte yaşayışın bir sonucudur. 3) Bireysellik: Dilleri geliştiren, zenginleştiren, bu dili konuşan "insan" faktörüdür ve dili kullanma "tarzları&quo...

Dillerin Oluşumu ve Teorileri

  Dillerin Doğuşu / Ortaya Çıkması Dilbilimle, dil konusuyla ilgili olalım olmayalım, hemen hepimiz zaman zaman kendi kendimize “Acaba dil nasıl doğmuştur, dünyada en eski dil hangisidir?” diye sormuşuzdur. Çok eskiden beri, pek çok kimsenin zihnini kurcalayan ve günümüze gelinceye kadar birçok araştırıcının üzerinde çaba harcadığı dilin doğuşu sorununun değişik yönleri, aydınlatılması gereken noktalan vardır: — Acaba konuşan ilk insan ne zaman yaşamıştır; insan dilinin tarihi nereye kadar götürülebilir? — tik konuşmalar ne biçimde gerçekleşmiş, anlaşma nasıl bir dille sağlanmıştır? — Diller tek bir kaynaktan mı, yoksa başka başka kaynaklardan mı türemiştir?… gibi. Birbirleriyle yakından ilgili bu sorunların, bugün de kesinlikle aydınlatılabildiğini söyleyecek durumda değiliz. Ancak bugüne değin birtakım ilerlemeler olmuş, ilgi çekici yargılara varılmış, varsayımlar ileri sürülmüştür. Biz, bütün bunların aydınlatabildikleri noktaları, kabul edilebilecek yönlerini belirteceğiz. Şurasını özellikle belli etmek gereklidir ki, konumuzun kesinlikle açıklığa kavuşmasını güçleştiren, hatta bunu zaman zaman olanak dışı bir duruma getiren gerçeklerden biri, yazıma ve elimizdeki en eski yazılı  belgelerin, çok yeni bir evreye ait olması, insanlık tarihinin ancak çok yakın bir evresini aydınlatabilecek durumda bulunmasıdır, örneğin en eski belgeler sayılan, Sümercenin yazılı metinleri, bundan ancak 5500 yıl öncesine kadar uzanmakta, Türkçenin en eski ürünleri -bir çok dilden daha eski olmalarına karşın- ancak M.S. VII.-VIII. yüzyıla kadar gitmektedir. Halbuki yapılan en son araştırmalar, ilk insanların bundan 1 milyon...

Güzel ve Etkili Konuşma

Güzel Konuşma ve Etkili İletişim Ses Organlarını Geliştirme   Akciğerlerden çıkan hava gırtlaktan geçerken ses tellerinde titreşimler oluşturur, bu titreşimlerle gırtlak yapısına göre değişik şekillerde çok zayıf sesler oluşur. Bu sesler diğer ses organlarıyla yoğrulur, titreşimlerle rahatlıkla işitilebilecek kadar büyür ve kimlik kazanır.   Herkesin ses organlarının yapısının farklılığı ölçüsünde farklı sesleri veya ses kimlikleri vardır. Burada önce ses organlarımızın istediğimiz sesi çıkarabilecek yeteneğe ulaşmasınısağlamalıyız. Ses organlarının eğitimi diksiyonun altyapısını oluşturur. Ses organları eğitimsiz olduğunda diksiyon çalışmalarının her aşamasında tıkanıklıklar oluşacaktır. diksiyon çalışmalarının kendisi de dolaylı şekilde ses organlarının gelişimine yol açar. Ana ses organlarını tek tek ele alalım ve geliştirilmeleri için alıştırmalar yapalım.   GÜZEL ETKİLİ KONUŞMA   DİKSİYON KILAVUZU   >>>>>İNDİR<<<<<<<     diksiyon ile ilgili aramalar diksiyon alıştırmaları diksiyon çalışmaları diksiyon düzeltme diksiyon nedir diksiyon ve hitabet diksiyon dersi diksiyon tekerlemeleri diksiyon ne demek güzel konuşma ile ilgili aramalar   güzel konuşma teknikleri güzel konuşma örnekleri kişilik testi güzel konuşma sanatı güzel konuşma kuralları güzel konuşma dersleri güzel sözler güzel konuşma nedir etkili konuşma ile ilgili ...

Tabela (Tanıtı) Araştırması

Ankara’nın 3 önemli caddesinde yaptığımız araştırmada karşımıza ilginç bir yeş çıktı. Bahçelievler 7.cadde de 90, Tunalı Hilmi caddesi’nde 98, Hoşdere Caddesi’nde 121 tane yabancı isimli mağaza tespit ettik. Daha çok gelir düzeyi yüksek kesimin ilgi gösterdiği bu 3 caddenin tabelalarında Türkçe kullanımı %40-50 civarında. İşte o caddeler ve tesbit edebildiğimiz yabancı tabelalı işletmeler. BAHÇELİEVLER 7.CADDE (AŞKABAT) 90 Seven 7 Cafe Dedem sandwich Bulteks Bulka Pizza& Kumpir Veroni Bulka Patisserie Burger King Tefal Cafe Simao Punch Cafe Adrenal Sport House Line a Decor Hosta Piknik Mystical Cottonland T&T Vivet Denim’s Tea House Party7 Classic Cafe Monopoly Cafe Polo Agelo Denta Surf OZ Classic Cafe Reve Destine Kız Öğrenci Yurdu Happy Days Cafe & Patisserie Pampero Cafe Eskomed Lotus Kuaför Ice Salad Bar Este Life Rejuvi Jolly Tours Bosh Jesebel D&D Perfumum Best Chima Journey Day Light Hobby Cafe B&Ç Collection Hobby Academie Demonroe Esk Sun Kayer Chicken Last Stop Blouse Cosso Friend Hip TeknoAr Puzzle Tita Miss Cafe Flor Babet Brothers Cafe 7.Cosmetic Center Coth Zaga Renko Fotoğraf Oxxo A’la Carte Cafe Mc Donalds She Home Sweet Home Tabv Tommy Janga Cafe Puffy Center Mango Paco Alışveriş Home Emba Emlak Kuaför Laila Yesar Hediyelik Eşya Skynet İnternet Cafe Kanke Dame Moda Teller Demin Home First Lady Kuaför Caffein Miss Takı Ankara Tunalı Hilmi Caddesi’nde bu rakam 98’e çıkıyor. İsimler; TUNALI HİLMİ CADDESİ (98) Tekno mix Beta Color Rent a Car Hira Concept Dez Kuaför Vocal Koç Allianz Lanet Eczane Dodya Parfüm Gren Techinc Home Sweet H...

Web Sitenizden Para Kazanmak

Sevgili Webmasterler(sayfa yöneticileri), Genel ağ (internet) üzerinden para kazanmak geçiminizi buyolla temin etmek artık zor değil. Gcforex partner üyeliğini yap sende reklam(tanıtım) yaparak paranı kazan.   <a href="http://www.gcmforex.com/partners/aw.aspx?B=400&A=3405&Task=Click" Target="_Blank">Forex nedir videosunu izleyerek öğrenmek için tıklayın</a><img border="0" src="http://www.gcmforex.com/partners/aw.aspx?B=400&A=3405&Task=Get" width="1" height="1">

Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 7

Forex üzerinden demo hesap açarak para kazanmayı öğrenin. <a href="http://www.gcmforex.com/partners/aw.aspx?B=400&A=3405&Task=Click" Target="_Blank">Forex nedir videosunu izleyerek öğrenmek için tıklayın</a><img border="0" src="http://www.gcmforex.com/partners/aw.aspx?B=400&A=3405&Task=Get" width="1" height="1"> YABANCI SÖZCÜKLERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR KILAVUZU İNDİR Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar   ( A...D) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 2 (D...G) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 3 (G...K) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 4 (K...M) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 5 (M...P) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar  6 (P...S) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar  7 (S...Z) skorboard : İngilizce score + board (tahta). Takımların kazandığı sayıları gösteren tabelâ. Teklif edilen karşılıklar: sayı göstergesi,sayı levhası. Örnek: Şu anda sayı göstergesine (levhasına) bakıyoruz; durum: 56-52. slogan : İskoçyalı bir klanın savaş narası olan “gaelce slaugh-ghairm” sözlerinden çıkmış olan slogan, bugün “kısa ve çarpıcı propaganda sözü” anlamında kullanılmaktadır. Bu kavram için, Oğuz Kağan Destanı’nda “savaş narası”, bugünkü Kırgız Türkçesinde ise tam olarak slogan karşılığında kullanılan bir sözü teklif ediyoruz:uran.Örnekler: Lise ve dengi okullar arasında sigaraya karşı uran yarışması düzenlendi. Meydanda toplananlar Kıbrıs lehinde çeşitli uranlar attılar. smaç : İngilizce smash. “Voleybol, tenis, masa ten...

Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 6

Forex üzerinden demo hesap açarak para kazanmayı öğrenin. <a href="http://www.gcmforex.com/partners/aw.aspx?B=400&A=3405&Task=Click" Target="_Blank">Forex nedir videosunu izleyerek öğrenmek için tıklayın</a><img border="0" src="http://www.gcmforex.com/partners/aw.aspx?B=400&A=3405&Task=Get" width="1" height="1"> YABANCI SÖZCÜKLERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR KILAVUZU İNDİR Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar   ( A...D) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 2 (D...G) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 3 (G...K) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 4 (K...M) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 5 (M...P) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar  6 (P...S) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar  7 (S...Z) potpuri : Fransızca pot (çömlek; kap; testi) + pourri (çürümüş; çözülmeye, dağılmaya başlamış). Pot-pourri (çeşitli et ve sebzelerden yapılan bir yahni türü; her parçası bir başka yerden alınmış müzik). Son anlamıyla dilimizde bir süreden beri kullanılan potpuri için teklif ettiğimiz karşılık: karmaca. Örnek: Rumen orkestrası Balkan ülkeleri folklorundan bir karmaca çalıyordu. pozisyon : Fransızca position (durum; yer, konum). “Oyuncuların alandaki yeri veya sayı yapabilecek durumda olması” anlamında kullanılan bu söz için teklif edilen karşılık: durum. Örnek: Takımımız, iki defa gol durumuna girdiyse de bu durumları değerlendiremedi. pragmatik: faydacı, yararcı. pragmatizm:Fransızca pragmatisme (uygulayıcılık, faydacılık). Bu kavram için şu karşılıklar dilimiz...

Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 5

Forex üzerinden demo hesap açarak para kazanmayı öğrenin. <a href="http://www.gcmforex.com/partners/aw.aspx?B=400&A=3405&Task=Click" Target="_Blank">Forex nedir videosunu izleyerek öğrenmek için tıklayın</a><img border="0" src="http://www.gcmforex.com/partners/aw.aspx?B=400&A=3405&Task=Get" width="1" height="1"> YABANCI SÖZCÜKLERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR KILAVUZU İNDİR Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar   ( A...D) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 2 (D...G) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 3 (G...K) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 4 (K...M) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 5 (M...P) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar  6 (P...S) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar  7 (S...Z) minimize etmek : Fransızca minimiser(küçültmek, ufaltmak, önemsiz gibi göstermek) ve Türkçe etmekyardımcı fiilinden oluşan ve bilgisayar ile ilgili olarak gündeme gelen bu söz, Kurulumuzca en aza indirmek şeklinde karşılanmaktadır. Örnek: MMX teknolojisi, el bilgisayarlarında ek yer ve yük tutan donanımlara olan gereksinimi en aza indirmeye çalışıyor. minimum (minimal) : Fransızca minimum (en küçük, en ufak, en düşük). Türkçede “bir şey için gerekli en küçük derece, nicelik” anlamında kullanılan bu söze karşılık olarak Kurulumuz, en az, en alt, en düşük, en küçük kelimelerini önermektedir. minimum düzey : en düşük düzey. misyon : Fransızca mission (özel görev). Karşılıkları: (özel) görev, ...